September 04, 2012

Palaces of Jaipur


Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan


Amber Palace, Jaipur, Rajasthan


Light eludes darkness, Amber Palace, Jaipur


Inlay work, Amber Palace, Jaipur


Amber Palace, Jaipur


The view from inside, Hawa Mahal, Jaipur